1 maj 2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Postawach

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Postawach została założona na przełomie lat 20. i 30. XX wieku i od razu zaczęła intensywnie rozwijać. Nastąpił wzrost sprawności zarówno w ramach ćwiczeń jak i akcji gaszenia ognia. Jednocześnie organizują się występy teatralne, zabawy taneczne, aby uzyskać środki pieniężne potrzebne do dalszego rozwijania działalności. Powstała również orkiestra strażacka. Pierwszym (lub jednym z pierwszych) komendantem OSP w Postawach był Franciszek Bobowski. Znajdowała się Ochotnicza Straż Pożarna na ul. Łuczajskiej niedaleko centrum miasteczka. Zdjęcia umieszczone poniżej przedstawiają OSP w Postawach w latach 30-ch XX wieku.
 
Uroczystości w Postawach. Maszerują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdjęcie sprzed 1939r. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.


Uroczystości w Postawach. Maszerują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdjęcie z ok. 1937r. Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Postawscy strażacy maszerują. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.Przedwojenne zdjęcie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Postawach, stojących przy nieistniejącej już remizie, która znajdowała się na ul. Łuczajskiej. Na dalszym planie widoczny samochód strażacki z wysuwaną drabiną. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.


Grupa  postawskich strażaków. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Wieża i remiza strażacka w Postawach. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Szkolenie strażaków OSP w Postawach, lata 30-te XX wieku. Skan zdjęcia udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Postawy, ogólny widok. W oddali widoczna wieża strażacka. Zdjęcie z około 1938 roku.

Grupa postawskich strażaków i ich samochód służbowy. Zdjęcie wykonane w latach 30-ch XX wieku. Skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.

Fotografia strażaków z OSP w Postawach. Obok z mundurowymi siedzą jacyś cywile, możliwie to kierownictwo Straży Pożarnej lub urzędnicy Starostwa Powiatowego. Fotografię udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Postawach. Pierwszy od lewej w drugim rzędzie siedzi Mikołaj Antuch. Zdjęcie wykonane w Postawach w 1935-1939 r. Z rosyjskiej strony internetowej "Одноклассники.ru".

Postawscy strażacy z orkiestrą. Zdjęcie z 1937r.
Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Strażacy i cywile. Zdjęcie z około 1937r., wykonane w Postawach.
Skan udostępniła Pani Krystyna Kotelon. Serdecznie dziękuję.

Strażacy z miasteczka Kobylnik pow. postawskiego. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Z rosyjskiej strony internetowej "Одноклассники.ru".

Strażacy z miasteczka Kobylnik pow. postawskiego. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku. Z rosyjskiej strony internetowej "Одноклассники.ru".

Grupa strażaków z  miasteczka Łyntupy. Obecnie Łyntupy znajdują się na terenie powiatu (rejonu) postawskiego Białorusi. Zdjęcie z lat 30-ch XX wieku, skan udostępnił Muzeum Krajoznawczy w Postawach. Serdecznie dziękuję.


11 kwi 2017

O pochodzeniu szlachty litewskiej

Poniżej przedstawiam czytelnikom bloga ciekawy moim zdaniem artykuł prof. dr. Henryka Łowmiańskiego "O pochodzeniu szlachty litewskiej", opublikowany w gazecie Kurjer Wileński nr. 353 z 1935 r.

«Szlachtą „litewską” nazywam umownie klasę rycerską Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL), w najszerszych jego granicach, osiągniętych za Witolda, a zaczynających się kurczyć od końca XV w. W momencie kulminacyjnym rozwoju terytorjalnego miało państwo litewskie na rubieżach północnych ziemie litewskie etnograficzne oraz połocką, na wschodnich z smoleńską (z Wiaźmą) i Siewierszczyznę (terytorja nad górną Oką), na południowych z kijowską i Podole, na zachodnich Wołyń i Podlasie.

Na ogromnej części tego obszaru mieszkała ludność ruska, stanowiąc przeważający składnik etniczny państwa litewskiego. Dwór w. książęcy i szlachta Litwy etnograficznej znajdowały się pod wpływem ruskiej kultury, a język ruski, mimo przyjęcia chrztu przez Litwinów w obrządku łacińskim, pozostał aż do w. XVII oficjalnym językiem państwowym. Wobec tego rodzaju stosunków etnograficznych i kulturalnych utrwalił się pogląd, zwłaszcza w nauce rosyjskiej, że WKL było z ducha i w istocie swej państwem nie litewskiem lecz ruskiem, a unja z Polską i kultura zachodnia wprowadziła w jego treść wewnętrzną dysonans.

Jednakowoż bliższe wejrzenie w strukturę Litwy jagiellońskiej nie potwierdza owego poglądu. Kultura ruska nie była samodzielna i najcenniejszym jej składnikiem były elementy bizantyjskie, przejęte bądź bezpośrednio z Bizancjum, bądź w postaci przetopionej przez Słowiańszczyznę południową. Podobnie, jak wpływy łacińskie, dajmy na to na Węgry lub Polskę, nie zatarły oblicza narodowego tych państw, oddziaływania rusko-bizancyjskie na Litwię, naisilniejsze w dobie pogańskiej, nie przesądzały o jej asymilacji do Rusi, zwłaszcza wobec silnych wpływów zachodnio-krzyżackich. W swej masie Litwa ustrzegła się przed niebezpieczeństwem poddania się bez zastrzeżeń pod wpływy ruskie i wytrwała w rodzimych wierzeniach pogańskich aż do chwili, gdy okoliczności pozwoliły jej na przyjęcię katolicyzmu i wejście w sferę cywilizacji zachodniej.

W niniejszym artykule mam zająć się inną sprawą, mianowicie określeniem siły liczebnej dwóch ogólnych żywiołów narodowościowych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ruskiego, o ile te żywioły występowały w charakterze czynników politycznych. Otóż niezorganizowana i bierna masa chłopska nie odgrywała żadnej roli w życiu politycznem, małą wagę miało mieszczaństwo, natomiast za decydujący czynnik społeczny należy uznać w tym względzie rycerstwo. Od czasów pogańskich ono było głównym motorem machiny państwowej i utrzymało się w tej roli aż do upadku Rzplitej. Tedy, zgodnie z wysuniętem zadaniem, ograniczymy się do rozpatrzenia składu szlachty WKL pod względem jej pochodzenia narodowościowego.

Materjały źródłowe, pozwalające na statystyczne ujęcie kwestji, zachowały się dopiero od XVI w. Są to t.zw. popisy rycerstwa, czyli oficjalne spisy szlachty, obowiązanej do osobistej służby wojskowej, lub do wystawiania ze swych majątków pocztów zbrojnych na wojnę. Za podstawę naszych wniosków będzie służyć najstarszy popis, ułożony w r. 1528, gdy obszar WKL uległ uszczupleniu spowodu utraty Siewierszczyzny i Smoleńska, nadto w popisie nie została uwzgliędniona ziemia kijowska wraz z Podolem. Na pozostałem terytorjum spis został podzielony według powiatów (z wyjątkiem pocztów „pańskich” czyli magnackich i t.p.) i pozwala wnosić na podstawie analizy imion i nazwisk i innych wskazówek o składzie wyznaniowym i narodowościowym ówczesnej szlachty, której przytacza około 10.230 osób głów (rodzin).

Szlachta litewska mieszkała przede wszystkim na Żmudzi, wynosząc tam, według popisu 2142 osoby (20,9%). Województwa wileńskie i trockie obejmujące Auksztotę, czyli górno-litewskie terytorjum plemienne, tudzież przyległą dawną pustkę rubieżną, która oddzielała ongiś Litwę od Rusi Czarnej, z mińskiej i połockiej, również miały bojarstwo niemal wyłącznie katolickie, t.zn. litewskiego pochodzenia, wyjąwszy powiat grodzieński, gdzie szlachta ruska stanowiła w XVI w. większość. Otóż Auksztota (bez pow. grodzieńskiego) liczyła w 1528 roku 3,636 rodzin szlacheckich (35,5%).

Na drugiem miejscu po litewskiej, pod względem ilościowym należy wymenić szlachtę polską, niezwykle licznie reprezentowaną w powiatach podlaskich, drohiczyńskim, miednickim, a zwłaszcza bielskim, gdzie mieszkało rycerstwa 2313 rodzin (22,6%), w tem znikoma ilość Rusinów (zapewne nie więcej niż 100). W pozostałych dzielnicach z przewagą szlachty ruskiej, popis wymienia zaledwie 2139 osób (21%).

Jak widzimy szlachta ruska stanowiła nieznaczną stosunkowo mniejszość, a chociaż stosunek poprawi się na jej korzyść po uwzględnieniu ziemi kijowskiej z Podolem (paręset rodzin), a zwłaszcza jeśli cofniemy się wstecz do w. XV i wciągniemy w rozważania ziemię smoleńską (w końcu XVw. 548 rodzin bojarskich) i Siewierszczyznę z grupą bojarską zapewne równie liczną co z smoleńską, będziemy musieli przyznać stanowczą przewagę nad ruskiem.

Co więcej możemy stwierdzić, że i na ziemiach czysto ruskich znaczna cząstka bojarstwa pochodziła od litewskich zdobywców. Świadczy o tem relacja Macieja Stryjkowskiego (XVI w.), który donosząc o podbojach fikcyjnego Erdzwiłła Montwiłowica, mówi, że książe ten panom i rycerstwu żmudzkiemu i litewskiemu, który z nim byli wyszli (t.zn. na Ruś), zwłaszcza dobrze zasłużonym, dał osiadłości w ruskich księstwach, którzy pobratawszy się i pokumawszy z Rusią chrześcijany, ony pustynie, które odłogiem leżały po Batego carza srogim splundrowaniu, osadzali, tak, iż jeszcze i dziś mało nie w każdym kącie ruskim jest po części Litwy od tych czasów, z których drudzy rzadko po litewsku rozumieją.

Zapisana przez Stryjkowskiego tradycja o imigracji bojarstwa litewskiego na Ruś w dobie pogańskiej zasługuje w zupełności na wiarę (chociaż przytacza on zmyślone okoliczności polityczne). Oczywiście ogromna większość tego rycerstwa się zruszczyła, ale istnieje prawdopodobieństwo, że część przynajmniej wytrwała w pogaństwie aż do przyjęcia katolicyzmu i tem samem zachowała odrębność kulturalną.

Na pochodzenie szlachty rzucają jeszcze światło badania nad rozpowszechnieniem kultu św. Stanisława, naczelnego patrona Polski od XIIIw. I na Litwie niezwykłą popularnością cieszyła się część tego świętego, pod którego wezwaniem została wzniesiona katedra wileńska. Świadectwo o tem składa popis rycerstwa 1528r., podając mnóstwo imion pochodzących od Stanisław, jak Staniel, Stanis, Stanko, Stań, Staszko i.t.p., lub nazwisk, jak Stanajtis, Staniewicz, Stanisławowicz, Staniulewicz, Stankiewicz, Stasiewicz, Staszajtis i t.d.

Rzecz zrozumiała, że nosicielami tych imion i nazwisk (które dalej będziemy określać znakiem „S”) byli katolicy, z pochodzenia Litwini lub Polacy, to też spotykamy „S” w dużej ilości na Litwie etnograficznej i na Podlasiu, a w mniejszej na Rusi. Im większy na danym obszarze był odsetek katolików i im wyższy kult św. Stanisława, tem częściej występowały imiona i nazwiska pochodne od Stanisław. W Wielkim Księstwie ognisko kultu było na mazurskiem Podlasiu, gdzie w powiecie bielskim „S” stanowiły 15% ogółu nazwisk szlacheckich. Drugie ognisko stanowiły powiaty wileński (S- 14%) i trocki (S- 14,5%).

W innych powiatach czysto litewskich kult św. Stanisława był mniejszy, a więc w wiłkomierskim i oszmiańskim wynosiły S-12%, w upeckim 11%, w lidzkim, koweńskim oraz na żmudzi 9-10%.

Występowanie „S” na ziemiach ruskich daje wskazówkę o istnieniu tam szlachty katolickiej, a więc mającej za przodków Litwinów lub Polaków. Otóż w powiatach południowych nie znajdujemy „S” wcale (Pińsk) lub w znikomej ilości (Wołyń-0,3%); natomiast w powiatach północno-ruskich prezentują się stosunkowo licznie i wynoszą w pow. grodzieńskim, nowogródzkim, brzeskim, połockim, witebskim 2-3%, w mścisławskim, gdzie na kresach wschodnich władze litewskie celowo osadzały rycerstwo polskie lub litewskie, i w mińskim – 1%, w smoleńskim blisko 6%, w wołkowyskim blisko 8%.

Powyższe cyfry świadczą, że w początku XVI w. na Rusi znaczna część szlachty, a w niektórych powiatach (smoleńskim i wołkowyskim) jej większość, zachowała cechy nie-ruskiego pochodzenia. Faktyczny odsetek domieszki nieruskiej musiał być znacznie większy, bowiem najsilniejsza fala imigracji litewskiej z doby pogańskiej, gdy odbywał się podbój, wskutek przyjmowania chrztu w obrządku wschodnim, przeważnie straciła cechy odrębności narodowościowej.

Zarazem rzucają te cyfry światło na rolę żywiołu litewskiego w budowie państwa, które było litewskim, niewątpliwie nietylko z nazwy. Tłumaczą też, dlaczego u steru nawy państwowej znajdowali się w dobie jagiellońskiej magnaci – litwini, podczas gdy Rusinów – mimo przeprowadzonego w 1432 roku równouprawnienia pod względem prywatno-prawnym – niechętnie widziano na wyższych stanowiskach.

Stanowiąc liczną i silnie zorganizowaną grupę militarną, Litwini stworzyli rozległe państwo, nie doznawszy niemal poważnego oporu ze strony nielicznego i rozbitego na grupy dzielnicowe bojarstwa ruskiego, i zajęli w strukturze państwowej uprzywilejowanie stanowisko, jako czynnik rządzący».

Źrudło: Henryk Łowmiański, "O pochodzeniu szlachty litewskiej", Kurjer Wileński nr. 353 z 1935 r.20 mar 2017

Wykaz właścicieli ziemskich

Wykaz właścicieli ziemskich i ich majątków położonych na terenie powiatu postawskiego, stan na rok 1939. Niestety ten wykaz jest niekompletny.14 lut 2017

Kamil Mackiewicz

Okolice Duniłowicz, 1931r.
Kamil Mackiewicz (ur. 17 czerwca 1886 w Werkach pod Wilnem, zm. 11 grudnia 1931 w Warszawie) – polski karykaturzysta, ilustrator książek, prekursor polskiego komiksu, kapitan Wojska Polskiego. Studiował w Moskwie, a następnie w Warszawie. Edukację uzupełniał w Londynie i Nowym Jorku.

W czasie I wojny światowej K.Mackiewicz powołany jako oficer do armii rosyjskiej, został ranny i do końca wojny przebywał w niemieckim obozie jenieckim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W okresie tej wojny wykonywał transparenty, plakaty i inne druki dla Centralnego Komitetu Propagandy, a jego prace były publikowane w czasopismach wojskowych oraz eksponowane na wystawach. Został zwolniony z WP w 1923 roku w randze kapitana i wyjechał do Nowego Yorku gdzie podpisano z nim kilkuletni kontrakt. Pracował tam jako ilustrator, jednak po roku powrócił do Polski.

Był myśliwym i gawędziarzem, znanym w szerokich kręgach towarzyskich. Jako myśliwy, wiele czasu spędzał w majątkach kresowych na Wileńszczyźnie, zwłaszcza u Józefa Tyszkiewicza w Duniłowiczach koło Postaw. 18 lipca 1931 r. Kamil Mackiewicz w randze honorowego gościa uczestniczył w uroczystym otwarciu przystani wioślarsko-pływackiej PKS w Postawach. Wiele podróżował, m. in. na Kaukaz, do Francji, Łotwy, Holandii, Afryki i USA.

Głównym nurtem jego twórczości był rysunek i ilustracja. Współpracował z licznymi czasopismami, m. in. w latach 1918-1921 z lwowskim „Szczutkiem”, w którym w 1919 opublikował rodzaj komiksu z tekstami Stanisława Wasylewskiego. Często podejmował tematykę wojenną i wojskową, a także myśliwską. Ilustrował liczne książki dla dzieci oraz książki o tematyce myśliwskiej. Prace K.Mackiewicza znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Ostatnie 3 lata swego życia (1929-1931) spędził na wileńszczyźnie, w Duniłowiczach koło Postaw, u swego przyjaciela hr. Tyszkiewicza. Zmarł 11 grudnia 1931 w Warszawie. Pochowany na Starych Powązkach.

Plakaty propagandowe, wykonane przez Kamila Mackiewicza podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Rysunek Kamila Mackiewicza z 1920 roku, nazywa się „Żołnierz bolszewicki”.


25 lis 2016

Wileńszczyzna. Spis ludności w 1931 roku

Przedstawiam garść informacji ze spisu z 1931 roku: 9 grudnia 1931 roku na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 r. Państwo Polskie przeprowadziło Drugi Powszechny Spis Ludności. Rodzaj informacji jakie pozyskano w tym spisie i sposób jego organizacji ustaliła Rada Ministrów w swoim rozporządzeniu z dnia 2 września 1931 r. Wyniki zostały opublikowane w serii «Statystyka Polski». Wydawanie serii rozpoczęto w 1936 roku. Ostatecznie wydano 39 tomów, które są obecnie dostępne online http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=14481&from=publication

Według wyników tego spisu okazało się, że w Polsce zamieszkują 21 835 000 osoby polskojęzyczne co stanowiło 68,0% obywateli II RP. Reszta obywateli używała języków mniejszości narodowych.
 Poniżej przedstawiony podział ludności w powiatach województwa wileńskiego według języka ojczystego. 

Nazwa powiatu polski     białoruski rosyjski litewski żydowski z hebrajskim inny Suma kontrolna
Brasław

93958
65,72%
23138
16,18%
14551
10,18%
3490
2,44%
7181
5,02%
656
0,46%
142974
100%
Dzisna

62282
39,00%
79984
50,08%
5067
3,17%
0
0,00%
11762
7,36%
609
0,38%
159704
100%
Mołodeczno

35523
38,91%
49012
53,69%
735
0,81%
0
0,00%
5789
6,34%
226
0,25%
91285
100%
Oszmiana

84951
81,21%
10149
9,70%
915
0,87%
1562
1,49%
6721
6,42%
314
0,30%
104612
100%
Postawy

47917
47,99%
47707
47,78%
1364
1,37%
0
0,00%
2683
2,69%
171
0,17%
99842
100%
Święciany

68441
50,20%
8062
5,91%
8752
6,42%
42993
31,53%
7654
5,61%
439
0,32%
136341
100%
Wilejka

59477
45,44%
64337
49,15%
883
0,67%
0
0,00%
5934
4,53%
267
0,20%
130898
100%
Wilno-Troki

180546
84,41%
5549
2,59%
3714
1,74%
16935
7,92%
6508
3,04%
634
0,30%
213886
100%
m.Wilno

128628
65,99%
1737
0,89%
7372
3,78%
1579
0,81%
54596
28,01%
1009
0,52%
194921
100%
Suma kontrolna

761723
59,77%
289675
22,73%
43353
3,40%
66559
5,22%
108828
8,54%
4325
0,34%
1274463
100%
13 paź 2016

Spis abonentów sieci telefonicznej w Postawach w latach 1938-1939Gazeta «Kurjer Wileński» w jednym z numerów z sierpnia 1936 roku napisała: «...obecnie czynione są starania nad uruchomieniem centrali telefonicznej w Postawach przez całą dobę. Dotychczasowy bowiem stan nie odpowiada życzeniom i zapotrzebowaniom miejscowej ludności. Funkcjonowanie telefonów jedynie w godzinach 7-21 stwarza wiele uciążliwości. Brak połączeń po godz. 9-j wieczorem jest powodem, że wiele osób nie instaluje aparatów u siebie w mieszkaniu».

Od tego roku centrala telefoniczna w Postawach działała przez całą dobę. Łączność telefoniczna na terenie powiatu postawskiego sprawnie funkcjonowała nawet we wrześniu 1939 roku.

Dowódca drużyny łączności pułku Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) «Głębokie» sierżant Marian Zawiło, wspominając o wycofywaniu się sztabu pułku 17.09.1939 r. w stronę granicy z Łotwą, napisał: «Ja tym czasem jadę do Agencji Pocztowej w Mosarzu (wtedy powiat postawski), około pół mili od miejsca zatrzymania się Oddz. Zapada zmrok. Z Agencji uzyskuję połączenie z [...] Duniłowiczami (powiat postawski), po kilku słowach rozmowy z telefonistą, odbiera mu słuchawkę ktoś inny i ja słyszę głos w języku rosyjskim:
– Czewo wam nada, kto eto goworit?
Teraz wiem już to, co chciałem wiedzieć i odpowiadam po polsku:
– Tu mówi polski żołnierz.
Słyszę odpowiedź: „ j.. twoju mać!” i trzask rzuconej słuchawki.

Teraz jeszcze uzyskuję połączenie z Postawami. Tam jeszcze spokojnie i bolszewików nie ma. Chcę uzyskać połączenie z Wilnem, co mi się nie udaje wskutek zajęcia linji telefonicznej […]». Z tymi wiadomościami wracam do d-cy i składam meldunek sytuacyjny. D-ca zadowolony, gdyż i meldunki od patroli mówią, że w bezpośrednim sąsiedztwie nepla nie ma».